sexview dp is fta on hot bird
fre=12360
pol=hor
symb=27500

enjoyyyyyyyyyyyyyy