Register

Welcome to the RDI-Board Community.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

Donate Now Goal amount for this month: 100 EUR, Received: 0 EUR (0%)
Donate to support this site...

Page 2 of 18 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 262
 1. #16
  Om simplu Teacher
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  COCA-COLA LAND OF CRAIOVA
  Posts
  356
  Posts Thanks / Likes

  Default

  @cableguy

  CABLU-AVIZE-NOTIFICARE / Operatorii de cablu trebuie să notifice în continuare avizele de retransmisie  (ERATĂ) - Şedinţa CNA de marţi, 15 martie 2005

  Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 18 mar 2005 / În raportul CNA din 15 martie 2005, la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, s-a strecurat o eroare.

  Astfel, fraza “În urma modificărilor, radiodifuzorii nu mai sînt obligaţi de CNA să prezinte, la licenţierea unui post prin satelit, grila de programe a acestuia, iar operatorii de cablu nu mai trebuie să prezinte Consiliului avizele de retransmisie şi modificările acestora, pe măsură ce ele survin“

  se va citi corect “În urma modificărilor, radiodifuzorii nu mai sînt obligaţi de CNA să prezinte, la licenţierea unui post prin satelit, grila de programe a acestuia, iar programele retransmise pe teritoriul României nu mai trebuie să anunţe Consiliul dacă difuzează sau nu publicitate sau teleshopping pentru publicul din România“.

  Reprezentanţii CNA au precizat pentru MEDIA EXPRES că operatorii de cablu trebuie să notifice în continuare CNA în legătură cu avizele de retransmisie şi modificările acestora.
  (MEDIA EXPRES)
  RadioMix www.mixcraiova.ro Muzica Dance  R a d i o P o p u l a r Muzica p o p u l a r a si de petrecere www.radio p o p u l a r.ro

 2. #17
  Om simplu Teacher
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  COCA-COLA LAND OF CRAIOVA
  Posts
  356
  Posts Thanks / Likes

  Default

  @cableguy

  DECIZIE 199-PROGRAME-RETRANSMISIE / CNA a adoptat o decizie privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României  Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 15 mar 2005 / Consiliul Naţional al Audiovizualului, întrunit în şedinţa publică în data de 15 martie a.c., a adoptat următoarele reglementări: Decizia nr. 199/2005 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României; Decizia nr. 200/2005 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin reţele de telecomunicaţii; Decizia nr. 204/2005 privind interzicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare si denigrarii victimelor lor.

  Prezentăm în continuare textul integral al deciziei nr. 199 privind privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României:

  Consiliul Naţional al Audiovizualului

  DECIZIE nr. 199 din 15 martie 2005 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,
  în scopul asigurării transparenţei mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual,
  în scopul armonizării legislaţiei româneşti cu prevederile Directivei europene “Televiziunea fără frontiere”,
  în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) şi d) şi art.75 alin. (2) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

  DECIZIE:

  Art.1. – (1) Serviciile de programe difuzate de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia unui stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise în România fără o autorizare prealabilă.
  (2) Subtitrarea sau dublarea în limba română nu costituie o cauză de înlăturare a prevederilor alin. (1).
  Art. 2. - Reprezentanţii radiodifuzorilor ale căror servicii de programe se retransmit în România vor pune la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului copii legalizate, în limba originală şi în traducere, ale documentelor care atestă jurisdicţia şi autorizarea serviciului de programe.
  Art. 3. – (1) În situaţii în care Consiliul Naţional al Audiovizualului constată, în cadrul serviciilor de programe prevăzute la art.1, o încălcare explicită, semnificativă şi gravă a prevederilor art. 39 sau 40 ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, va notifica în scris acest fapt Comisiei Europenei, autorităţii naţionale care a autorizat difuzarea serviciului de programe şi radiodifuzorului în cauză, solicitîndu-i acestuia un punct de vedere.
  (2) Consiliul Naţional al Audiovizualului poate restrânge temporar retransmisia în România a serviciului de programe, numai în condiţiile şi procedura prevăzute în art. 75 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 4. – Începînd cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 261 din 16 septembrie 2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003.

  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  RALU FILIP

  (MEDIA EXPRES)
  RadioMix www.mixcraiova.ro Muzica Dance  R a d i o P o p u l a r Muzica p o p u l a r a si de petrecere www.radio p o p u l a r.ro

 3. #18
  Om simplu Teacher
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  COCA-COLA LAND OF CRAIOVA
  Posts
  356
  Posts Thanks / Likes

  Default

  @cableguy

  DECIZIE 200-LICENŢĂ CABLU / CNA a adoptat o decizie privind licenţierea programelor audiovizuale difuzate prin cablu  Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 15 mar 2005 / Consiliul Naţional al Audiovizualului, întrunit în şedinţa publică în data de 15 martie a.c., a adoptat următoarele reglementări: Decizia nr. 199/2005 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României; Decizia nr. 200/2005 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea serviciilor de programe prin retele de telecomunicatii; Decizia nr. 204/2005 privind interzicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare si denigrarii victimelor lor.

  Prezentăm în continuare textul integral al deciziei nr. 200 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin reţele de telecomunicaţii:

  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

  DECIZIE nr. 200 din 15 martie 2005
  privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin reţele de telecomunicaţii

  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
  în scopul stabilirii procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea prin reţele de telecomunicaţii a serviciilor de programe;
  în temeiul art.17, art. 51 şi art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  membrii CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adoptă următoarea

  DECIZIE:
  DISPOZIŢII GENERALE

  Art. 1. – (1) Prezenta decizie stabileşte procedura şi condiţiile de acordare a licenţei audiovizuale şi procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea unui serviciu de programe prin reţele de telecomunicaţii.
  (2) Nu fac obiectul prezentei decizii serviciile de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră.
  Art. 2. - (1). Difuzarea serviciului de programe prin reţele de telecomunicaţii se poate face după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală şi în condiţiile stabilite în licenţa audiovizuală.
  (2) Difuzarea poate fi asigurată direct de către radiodifuzor sau prin intermediul unui furnizor autorizat de reţele de telecomunicaţii, în baza unor relaţii contractuale stabilite între aceştia.
  Art. 3. - În sensul prezentei decizii următorii termeni se definesc astfel:
  reţea de telecomunicaţii - acel sistem de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum şi orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin alte mijloace, incluzând reţele de comunicaţii prin satelit, reţele de cablu coaxial, reţele de fibră optică, precum şi alte reţele aflate sub jurisdicţia României şi utilizate în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României;
  retransmisie - captarea şi transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public;
  producţie proprie este ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producător sau de coproducător cu o contribuţie financiară la realizarea producţiei de cel puţin 25% din totalul costurilor;
  programe retransmise – totalitatea programelor/emisiunilor audiovizuale editate şi difuzate de un alt radiodifuzor şi care sunt difuzate prin retransmisie;
  program preluat este programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp şi asupra căruia se pot efectua sau nu operaţiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;
  reprezentant este reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită, prin procură specială, să angajeze societatea în relaţia cu Consiliul Naţional al Audiovizualului.

  PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A LICENŢEI AUDIOVIZUALE

  Art. 4. – (1) Solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituită la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului, un dosar care va conţine următoarele documente:
  cerere conform formularului-tip prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie;
  certificatul de înmatriculare/înregistrare a societăţii comerciale, în copie legalizată;
  actul constitutiv al societăţii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;
  certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu privire la obiectul de activitate şi la structura acţionariatului existent la momentul solicitării licenţei audiovizuale;
  declaraţii notariale prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al acesteia declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar, direct ori indirect, la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora;
  cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce deţin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot în societatea comercială;
  lista publicaţiilor editate de solicitant şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;
  proiectul editorial conţinând formatul de principiu a serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene, operelor româneşti şi operelor europene create de producători independenţi, procentul diferitelor genuri de emisiuni/programe, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului editorial;
  proiectul tehnic conţinând dotarea tehnică a studiourilor şi a grupurile de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului tehnic;
  proiectul financiar conţinând planul şi sursele de finanţare, resursele publicitare şi rentabilitatea previzionată, alte elemente financiare care permit aprecierea capacităţii financiare de susţinere a proiectului;
  structura serviciului de programe, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie;
  elementele de identificare a serviciului de programe, în condiţiile alin. (2);
  (2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, după caz:
  pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentată grafic sau înregistrată analogic pe casetă VHS, cu viteză normală sau \\\"longplay”;
  pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonoră - semnalele de identificare înregistrate pe casetă audio standard.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) se vor depune numai în cazul serviciilor de programe recepţionabile în România.
  Art. 5 – (1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de solicitare, Consiliul Naţional al Audiovizualului va dezbate public acordarea licenţei audiovizuale; data dezbaterii va fi comunicată solicitantului cu cel puţin 5 zile înainte.
  (2) Solicitantul va fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 5 persoane împuternicite să furnizeze membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului explicaţii în probleme referitoare la:
  statutul societăţii, situaţia juridică, structura de capital, alte probleme manageriale;
  formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, alte probleme specifice departamentului editorial;
  capacităţile de producţie prevăzute, realizarea şi echiparea studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic;
  capacitatea de susţinere financiară a proiectului.
  (3) În urma dezbaterilor publice, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide, în baza criteriilor de apreciere prevăzute la art. 6, asupra acordării licenţei audiovizuale şi aduce la cunoştinţă publică decizia sa.
  Art. 6. - Criteriile de apreciere a proiectului editorial şi tehnic propus de solicitant sunt următoarele:
  respectarea interesului public;
  respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi protecţia minorilor;
  respectarea pluralismului politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului;
  protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi a limbilor minorităţilor naţionale;
  asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naţionale, regionale şi locale;
  evitarea abuzului de poziţie dominantă şi a practicilor care împiedică libera concurenţă;
  situaţia exploatării celorlalte licenţe pe care le deţine solicitantul, dacă este cazul;
  durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;
  genul, orarul şi durata de difuzare şi de redifuzare a emisiunilor conţinute în grila de programe;
  procentele rezervate operelor europene, operelor româneşti şi operelor europene create de producătorii independenţi;
  experienţa şi competenţa în domeniul audiovizual, după caz.
  Art. 7. – (1) În acordarea licenţelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune Consiliul Naţional al Audiovizualului va ţine cont în mod obligatoriu de angajamentele solicitantului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale privind procentele rezervate operelor europene, operelor româneşti şi operelor europene create de producători independenţi.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent serviciile de programe care difuzează exclusiv informaţii, manifestări spotive, jocuri, publicitate, servicii de teletext şi de teleshopping precum şi serviciile de programe care nu sunt recepţionabile, direct sau indirect, în România, în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele părţi la Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră.
  Art. 8. – (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut în art. 57 alin. (1) lit. a) al Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite Consiliului Naţional al Audiovizualului, după caz:
  eliberarea deciziei de autorizare;
  prelungirea termenului prevăzut în art. 57 alin. (1) lit. a) al Legii audiovizualului nr. 504/2002, anexând documente care să susţină solicitarea.
  (2) În termen de 15 zile de la primirea solicitării prevăzute la lit. b) a alineatului precedent, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide şi comunică solicitantului acceptarea sau neacceptarea solicitării.

  PROCEDURA DE ELIBERARE A
  DECIZIEI DE AUTORIZARE AUDIOVIZUALĂ

  Art. 9. - Titularul licenţei audiovizuale va prezenta, spre avizare, la Direcţia Licenţe Control a Consiliului Naţional al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare care va conţine următoarele documente:
  cerere de eliberare a deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei decizii;
  autorizaţia tehnică de funcţionare a reţelei de telecomunicaţii, prevăzută la art. 73 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în copie autentificată;
  contractul privind condiţiile de difuzare încheiat cu furnizorul autorizat de reţele de telecomunicaţii, în copie autentificată, dacă difuzarea nu este asigurată direct de către radiodifuzor;
  lista echipamentelor şi schiţa spaţiilor redacţionale şi de producţie;
  copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate a spaţiilor destinate realizării serviciului de programe;
  lista persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon şi adresa la care pot fi contactate.
  Art. 10. - (1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de solicitare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide asupra acordării deciziei de autorizare, în baza verificării la sediul radiodifuzorului a îndeplinirii condiţiilor tehnice şi editoriale declarate.
  (2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizată de o echipă a Consiliului Naţional al Audiovizualului formată din membrii ai Consiliului, experţi şi jurişti.
  Art. 11. - Titularul licenţei audiovizuale poate efectua transmisii de probă cu cel mult 30 de zile înainte de data estimată de începere a difuzării serviciului de programe, pentru o perioadă de cel mult 15 zile, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  titularul şi/sau furnizorul de reţele de comunicaţii, după caz, deţin documentele prevăzute la art. 9 lit. a) şi lit. b);
  difuzează numai semnale de reglaj, video şi/sau audio, semnale de identificare a serviciului de programe şi fond muzical;
  titularul a adus la cunoştinţa Consiliului Naţional al Audiovizualului intenţia de începere a transmisiilor de probă, cu cel puţin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.
  Art. 12. - Difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult de 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
  Art. 13. – Radiodifuzorii au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare intervenită în documentele şi datele declarate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c), d), e), k) şi l) în termen de 30 zile de la data apariţiei modificării, anexând spre notificare noile documente.
  (2) Modificarea denumirii serviciului de programe poate fi efectuată numai după obţinerea aprobării Consiliului Naţional al Audiovizualului.
  Art. 14. - Licenţa audiovizuală nu poate fi cedată decât după o perioadă de minimum 6 luni de la data începerii difuzării serviciului de programe.
  Art. 15. – (1) Licenţa audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită la cererea titularului pentru încă o perioadă de 9 ani.
  (2) Cererea de prelungire se depune la Consiliul Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei şi va fi însoţită de următoarele documente, în original:
  licenţa audiovizuală;
  decizia de autorizare;
  certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu privire la obiectul de activitate şi la structura acţionariatului existent la momentul solicitării prelungirii licenţei audiovizuale.
  (3) În termen de 15 zile de la depunerea solicitării, Consiliul Naţional al Audiovizualului va elibera noile documente.
  Art. 16. - Încălcarea de radiodifuzori a prevederilor art. 11, art. 12 şi art. 13 din prezenta decizie se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 17. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 147 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din
  11 decembrie 2002, cu modificările ulterioare.

  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
  RALU FILIP

  (MEDIA EXPRES)
  RadioMix www.mixcraiova.ro Muzica Dance  R a d i o P o p u l a r Muzica p o p u l a r a si de petrecere www.radio p o p u l a r.ro

 4. #19
  Om simplu Teacher
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  COCA-COLA LAND OF CRAIOVA
  Posts
  356
  Posts Thanks / Likes

  Default

  ps: ai sa dai o bere....
  RadioMix www.mixcraiova.ro Muzica Dance  R a d i o P o p u l a r Muzica p o p u l a r a si de petrecere www.radio p o p u l a r.ro

 5. #20
  Senior Member Expert
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  Mar 2003
  Location
  crisana
  Posts
  1,806
  Posts Thanks / Likes

  Default

  multumesc johny...dau o lada daca ma tii la curent cu tot ce apare pe acolo

 6. #21
  Banned
  RDI - Board Banned Avatar

  Join Date
  Apr 2003
  Posts
  28
  Posts Thanks / Likes

  Default

  CNA va discuta în sedinta de marti, 5 aprilie, problemele întîlnite de operatorii de cablu din tara care detin retele cu mai putin de o mie de abonati, si care, din aceasta cauza, nu primesc acorduri pentru a retransmite unele programe de televiziune.

  În acest sens, CNA i-a invitat în sedinta publica, marti, pe reprezentantii posturilor în cauza, urmarindu-se gasirea unei solutii în acest sens. Printre invitati se numara Dorin Ciubuc (Zone Vision), Radu Petric (National Geographic Channel) etc.

  Initiativa CNA a pornit de la o reclamatie primita de de Consiliu, prin intermediul ANRC, de la Niculaie Costea, proprietarul companiei de cablu Lunic SRL din localitatea Borsec, care solicita Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii o solutie pentru marirea numarului de programe retransmise de reteaua sa prin introducerea posturilor Animal Planet, Discovery Channel, Cartoon Network, VH-1, Eurosport, TV Sport, Pro TV, Acasa TV, Pro Cinema, National Geographic, Viasat Explorer etc.

  Niculaie Costea arata în scrisoarea trimisa ANRC ca, dat fiind ca reteaua detinuta are 322 de abonati, nici unul din posturile mentionate nu este de acord cu retransmisia sa în reteaua Lunic.

  “Daca pentru National Geographic si Viasat Explorer sîntem conditionati pentru un numar minim de 400, respectiv 500 de abonati, pentru celelalte programe sîntem conditionati pentru un numar minim de 1000 de abonati. Daca nu sîntem conditionati pe fata, atunci pretul care este calculat sa îl platim este raportat la 1000 de abonati. Va rog sa faceti si dvs un calcul la 322 abonati cît cuprinde reteaua, cu un pret de 175 de mi de lei/ abonat, cum poti aduce programe noi, avînd în vedere ca trebuie achitat pe lînga acestea si Antena 1, National TV, Etno TV, Minimax (programe pe care le avem momentan), taxe închiriere stîlpi, curent electric, salarii etc”, mentioneaza Niculaie Costea în scrisoarea sa.

  „Totodata, prin aparitia pachetelor de programe prin Digital TV si a conditionarilor la care sînt supus, cred ca în viitorul foarte apropiat, aceasta retea va falimenta. Probabil ca în cazul retelelor mici asta se si urmaresete?”, a continuat el.

  Dupa ce au analizat adresa primita, membrii Consiliului au propus sesizarea în acest sens a Consiliului Concurentei, dar în final, ei au decis sa aiba o discutie cu furnizorii programelor problematice, admitînd ca aceasta este o problema larg raspîndita în tara, printre operatorii mici de cablu.

  În vederea întîlnirii cu reprezentantii posturilor, Attila Gasparik a cerut serviciului de Licente o statistica referitoare la numarul cablistilor si a localitatilor care au astfel de probleme, precum si mai multe informatii despre acest caz.

 7. #22
  Senior Member Expert
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  Mar 2003
  Location
  crisana
  Posts
  1,806
  Posts Thanks / Likes

  Default

  vedeti ce inseamna sa faci cablu la sate...in conditiile in care firmele mari NU AU VRUT SA FACA RETELE LA TZARA...au si oamenii de la tzara drepturi ca si ceilalti cetateni ai romaniei...si de ce sa nu aiba si ei acces la programele de la oras?...

  nu va faceti iluzii ca cei citeva sute de abonati ai domnului de mai sus au bani sa-si cumpere digi...ei vor sa aiba programele pe cablu...

 8. #23
  Keep believin` Expert
  Join Date
  Jun 2004
  Location
  46.91°N 25.36°E
  Posts
  1,689
  Posts Thanks / Likes

  Default

  "Niculaie Costea"

  Hehe, il stiu pe tip, reteaua de cablu pe care o are e in Bilbor, o comuna la 26 km de aici. E tare (si mare) tipu` si la propriu da si la figurat. Imi place ca nu se da batut niciodata.
  1.6 Offset Al, Invacom 0.3dB, VBOX 2 Moteck, DVB: Pinnacle PCTV-Sat, act. 18'' , 75°E <> 30°W , DM500s / Focus KSF100 / 2x DigiTV 1160NA / 1x Humax Digi-plus / 0.3dB Gold+0.8m Offset / BOOM TV

 9. #24
  Moderator Expert
  Join Date
  Oct 2003
  Location
  Maubeuge, FR
  Posts
  5,695
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Quote Originally Posted by AirBoy
  Imi place ca nu se da batut niciodata.
  Nu trebuie sa se dea el batut. Las ca vezi tu ce m*ie ia el la urmatoarea sedinta CNA. Pai tu crezi ca pe Sarbu si pe alalalt de la Descopery il doare undeva de amarasteanu asta? Sa fim seriosi.

 10. #25
  Banned
  RDI - Board Banned Avatar

  Join Date
  Apr 2003
  Posts
  28
  Posts Thanks / Likes

  Default

  14.04

  1. Întîlnire cu directorii de programe si moderatorii emisiunilor talk show.

  Consiliul a avut o întrevedere cu directorii de programe ai principalelor posturi de televiziune, atragîndu-le atentia acestora asupra problemelor care apar în timpul emisiunilor de dezbateri, talk-show-uri sau emisiuni de stiri. Ralu Filip a amintit în aceasta discutie emisiunile informative sportive care sînt „colorate” cu imagini cu fete goale, emisiunile de stiri unde se relateaza subiecte triviale etc. El a reprosat televiziunilor si comportamentul adoptat de unii moderatori în emisiunile de dezbateri, unde acestia îsi lasa invitatii sa vorbeasca tot ce vor, fara sa le atraga atentia sau sa îi opreasca atunci cînd încalca legea. Filip a facut referire explicita la Gigi Becali, spunînd ca acest personaj a devenit nelipsit de pe ecranele televizoarelor. „Ce s-ar întîmpla daca ar fi doua zile fara Becali?”, a spus Filip.

  2. Solicitare de licenta audiovizuala prin satelit – SC Galaxy SRL Drobeta Tr. Severin.

  Vezi , stirea „Societatea Galaxy a primit licenta de emisie prin satelit”

  3. Solicitari de licente audiovizuale transmise prin retele de telecomunicatii – S.C. Galaxy SRL Drobeta Tr. Severin si S.C. Lotus TV SRL Oradea.

  CNA a aprobat solicitarile.

  4. Întîlnire cu reprezentantul postului Realitatea TV – domnul Sergiu Toader, pentru discutii privind sesizarea nr.5019/08.04.2005 de la doamna Carmen Ionescu si raport de monitorizare.

  Întîlnirea cu Sergiu Toader nu a avut loc.

  5. Avize de retransmisie.


  1.S.C. TV ADLER TRADING SRL – TARNAVENI – 1 AVIZ. (UNGARIA)
  2.S.C. ROBOLI SRL – ONESTI, JUDETUL BACAU – 1 AVIZ.
  3.S.C. BIANDRA SRL – BOTOSANI – 6 AVIZE
  4.S.C. SRL – LUNCA BANULUI, JUDETUL VASLUI - 1 AVIZ.
  5.S.C. NELCU PROD SRL – CRANGENI, JUDETUL TELEORMAN – 6 AVIZE.


  MODIFICARI AVIZE DE RETRANSMISIE

  1. SC TELSTAR SRL – RAMNICU VALCEA - SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU : 2 AVIZE.
  2. S.C. TVS HOLDING SRL – BRASOV - SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ. (UNGARIA)
  3. SC TV ADLER TRADING SRL – TARNAVENI - SE MODIFICA LOCALITATILE SI OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ. (UNGARIA)
  4. SC ARGUS CATV SRL – BOTOSANI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 15 AVIZE.
  5. SC IMAGINE CABLU SRL – ONESTI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ.
  6. SC ASTRAL TELECOM SA – CLUJ-NAPOCA, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 94 AVIZE. (UNGARIA)
  7. SC ROMANIAN CABLE SYSTEMS SA – BUCURESTI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ. (UNGARIA)
  8. SC SATLINE CO SRL – CALARASI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 3 AVIZE.
  9. SC DACOLUCI SRL – MANGALIA, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ.
  10. SC TUDOR SAT CABLE SRL – CONSTANTA, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 2 AVIZE.
  11. SC GENIUS NETWORK SYSTEM SRL – GALATI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ.
  12. SC COMMUNICATION SERVICES SRL – CONSTANTA, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 2 AVIZE.
  13. SC CABLEVISION OF ROMANIA SA – BUCURESTI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ.
  14. SC BIANDRA SRL – BOTOSANI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 12 AVIZE.
  15. SC NOVA GRUP SRL – CALARASI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 2 AVIZE.
  16. SC BAMIR COM SRL – DABULENI, SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ.
  17. SC NELCU PROD SRL – CRANGENI, JUDETUL TELEORMAN, SE MODIFICA LOCALITATILE SI OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ.
  18. SC CANAL 7 SRL – BAIA MARE, SE MODIFICA LOCALITATILE SI OFERTA DE PROGRAME PENTRU: 1 AVIZ. (UNGARIA)


  6. Decizii de autorizare.

  CNA a aprobat solicitarile de decizii de autorizare pentru Radio Hit din Brasov si Radio Transilvania LBM pentru Zalau.

  De asemenea, s-a decis ca un inspector al CNA sa viziteze societatea Co&Co din Mihailesti în vederea autorizarii. Societatea va difuza un program de videotext.

  7. Solicitare de amînare termen intrare în functiune – S.C. FS Production SRL Miercurea Ciuc.

  CNA a aprobat amînarea termenului de intrare în functiune pentru FS Production cu trei luni. Licenta ar fi expirat la începutul lunii mai, dar nu poate fi pusa în functiune din cauza numeroaselor avize pe care trebuie sa le obtina pîna la acea data.

  8. Rapoarte ale Serviciului Inspectie cu privire la: reteaua S.C. Cony Sat SA din localitatile Ciprian Porumbescu si Dragoiesti – reclamatia *nr.4881/07.04.2005 de la domnul Nicolae Nitan; reteaua S.C.Tele M Sat SRL din localitatile Piatra Neamt si Vaslui; reteaua S.C. Media Vision SRL Ostrovu Mare – reclamatia *nr.5029/11.04.2005; reteaua S.C. Fan TV SRL Baltatesti; Alfa TV Bacau; TV Atlas Focsani; Studioul Diplomatic TV Focsani; Euro TV Bacau; Info Channel UPC Bucuresti; Mega TV Buzau; referitor la retele de cablu care functioneaza fara a detine documente legale.

  -- Consiliul a decis sa someze public societatea Cony Sat SA pentru ca nu respecta avizul de retransmisie în localitatile Ciprian Porumbescu si Dragoiesti. CNA a pus în vedere postului intrarea în legalitate în doua saptamîni.

  -- Reteaua de cablu Tele M Sat a cerut Consiliului oprirea emisiei programului propriu pentru localitatile Piatra Neamt si Vaslui timp de 12 luni, pentru realizarea unui nou studio. Consiliul a decis sa transmita postului ca poate întrerupe emisia, conditii în care CNA îi va anula licenta, dar îi va acorda o noua licenta peste un an.

  -- CNA a trimis o amenda de 50 de milioane de lei retelei de cablu Media Vision din Ostrovu Mare pentru piratarea platformei Digi TV si pentru transmisia, în plus si în minus fata de avizul de retransmisie, a unor programe de televiziune. Aceasta este prima amenda data de Consiliu pentru piratarea sistemelor DTH.

  -- Subiectul referitor la reteaua SC Fan TV SRL din Baltatesti a fost amînat pentru sedinta de marti.

  -- CNA a trimis o scrisoare de avertizare postului Alfa TV din Bacau pentru difuzare de publicitate fara respectarea prevederilor legale ale CNA.

  -- CNA a somat public postul de televiziune TV Atlas din Focsani pentru difuzarea unor calupuri de publicitate ce depasesc 12 minute (uneori de 17 minute) si pentru difuzarea unor materiale contin publicitate mascata.

  -- CNA a decis sa trimita o somatie publica studioului Diplomatic TV din Focsani, pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la spotul izolat.

  -- CNA a decis sa amîne subiectul referitor la Euro TV din Bacau pentru sedinta de marti.

  -- Consiliul a decis sa trimita operatorului UPC o scrisoare de avertizare pentru ca, desi în documentele CNA se precizeaza ca pe programul propriu al UPC nu se difuzeaza publicitate, Info Channel UPC a difuzat totusi un spot publicitar. De asemenea, Directia de Inspectie a comunicat Consiliului ca UPC retransmite în plus fata de grila de program posturile Rai Due si ProSieben, si în minus posturile TV5, Tele7 abc si unul din programele publice de televiziune.

  -- CNA a trimis o scrisoare de avertizare postului Mega TV din Buzau pentru ca nu a precizat pe ecran calitatea persoanelor invitate în emisiuni.

  -- CNA a decis sa amîne subiectul referitor la retele de cablu care functioneaza fara a detine documente legale pîna în sedinta de marti.

  9. Rapoarte de monitorizare.

  -- CNA a decis sa someze public emisiunea „Copiii spun lucruri traznite” de la Prima TV, pentru atitudinea moderatorului, care a chestionat copiii în legatura cu lucruri intime si care le depasesc puterea de judecata.

  -- CNA a discutat un raport de monitorizare pentru programul Antena 1, referitor la emisiunea „Recursul Etapei” moderata de Ovidiu Ioanitoaia. Desi emisiunea primise deja o somatie pentru publicitate mascata la Panasonic, aceasta forma de promovare a continuat, Antena 1 avînd în studio trei monitoare pe care erau afisate logo-ul si sloganul Panasonic, „Ideas for Life”. Situatia a declansat un conflict între membrii CNA, Ralu Filip cerînd insistent amendarea postului, iar Radu Teodorel, doar somarea lui. În cele din urma, nici una din cele doua sanctiuni nu a întrunit numarul necesar de voturi pentru a fi pusa în aplicare.

  10. Discutare adrese:
  *nr.5177/13.04.2005 de la Radio Bucuresti – solicita punctul de vedere al C.N.A. cu privire la interpretarea art.55 din Decizia nr.254/2004.

  Radio Bucuresti a primit o somatie de la CNA pentru ca a difuzat publicitate la centre medicale si a cerut, acum, o precizare de la Consiliu, referitoare la faptul ca în lege se mentioneaza faptul ca radiodifuzorii nu pot transmite publicitate la cabinete medicale, nu la centre medicale. Consiliul a decis sa modifice Decizia privind publicitatea si teleshoppingul, în sensul clarificarii acestei confuzii.

  *nr.5088/11.04.2005 e la TVR – solicita punctul de vedere al C.N.A. cu privire la modul în care Televiziunea Româna si-a îndeplinit statutul de televiziune publica si modul cum a respectat legislatia în domeniu în perioada iulie 2004 – aprilie 2005.

  CNA a amînat acest subiect de pe ordinea de zi pentru sedinta de marti.

  *nr.5032/11.04.2005 de la IGCTI – solicita lamuriri cu privire la aplicarea Legii nr.504/2002.

  Acest subiect nu a fost discutat.

  *nr.5174/13.04.2005 de la domnul Victor Bogdan Toader – referitoare la modul cum au prezentat posturile de televiziune arestarea domnului Gregorian Bivolaru folosind imagini din 2004 fara a pune cuvântul ARHIVA.

  CNA a trimis scrisori la toate posturile de televiziune care au tratat subiectul arestarii lui Gregorian Bivolaru si au difuzat imagini din arhiva fara a preciza acest lucru.

  *nr.4857/07.04.20005 de la domnul Sorin Sandulescu – referitoare la emisiunea „Concurs interactiv” difuzata de postul Antena 1.

  CNA a amînat acest subiect pentru sedinta de marti.

  *nr.5081/11.04.2005 de la Radio Transilvania Oradea – solicitare de amânare cu 30 de zile a termenului de reautorizare pentru Chisinau Cris.

  CNA a aprobat solicitatarea.

  *nr.5134712.04.2005 de la Realitatea Media – solicitare de functionare program local pentru statia Deva.

  Realitatea Media nu a obtinut înca ATF-ul pentru localitatea Deva, dar a cerut totusi Consiliului permisiunea de a începe emisia. Consiliul a raspuns postului ca va putea începe emisia cînd va avea ATF-ul.

  *nr.5143/12.04.2005 de la Radio Renasterea Cluj Napoca – solicitare prelungire termen de intrare în emisie pentru Bistrita.

  CNA a aprobat solicitarea de prelungire a termenului de intrare în emisie pentru Bistrita cu o luna.

 11. #26
  Junior Member Teacher
  Join Date
  Dec 2004
  Location
  Dorohoi
  Posts
  451
  Posts Thanks / Likes

  Default

  1. Întâlnire cu reprezentanţii Mobifon SA – ora 10.00.

  2. Solicitare de licenţă audiovizuală prin satelit – S.C. Focus Sat România SA – ora 10.00.
  3. Avize de retransmisie.

  4. Decizii de autorizare.

  5. Solicitare de amânare termen intrare în funcţiune – S.C. Agapia Plus SRL pentru Bicaz;

  6. Solicitare de modificare licenţă audiovizuală – Radio 21 Cobadin.

  7. Solicitare de cedare licenţă – S.C. Maestro SRL Rovinari către S.C. Star Invest SRL Tg. Jiu pentru Motru.

  8. Rapoarte ale Serviciului Inspecţie cu privire la: reţeaua S.C. Fan TV SRL Băltăţeşti; Euro TV Bacău; referitor la reţele de cablu care funcţionează fără a deţine documente legale; Radio Naţional FM Slatina – reclamaţia nr.4829/06.04.2005 de la domnul Cosmin Dobriţoiu; Radio T5 ABC Haţeg şi TV Cristal Petroşani – reclamaţia nr.5161/12.04.2005 de la domnul Ciprian Sora;

  9. Rapoarte de monitorizare: *Realitatea TV – emisiunile de ştiri difuzate pe data de 15.04.2005 – lansare servicii 3 G; *B1 TV – emisiunea „Naşul”, difuzată pe data de 14.04.2005; *Prima TV – emisiunea „Cronica cârcotaşilor”, difuzată pe 13.04 şi în reluare pe 17.04.2005; *OTV – emisiunea „Şah mat”, difuzată pe data de 16.04.2005; *Antena 1 - publicitate pentru Oral B, difuzată pe data de 16.04.2005; *Antena 1 – meciul de fotbal Dinamo – CFR Cluj, difuzat pe data de 16.04.2005; *Antena 1, PRO TV, TVR 1, Prima TV, OTV, Naţional TV şi B1 TV - emisiunile de ştiri – respectarea orei de difuzare în perioada 11–17.04.2005; *Antena 1, TVR 1, PRO TV, Realitatea TV, Prima TV – emisiuni de ştiri în care au fost prezentate imagini de arhivă fără a pune cuvântul arhivă.

  Discutare adrese:
  *nr.5088/11.04.2005 de la TVR – solicită punctul de vedere al C.N.A. cu privire la modul în care Televiziunea Română şi-a îndeplinit statutul de televiziune publică şi modul cum a respectat legislaţia în domeniu în perioada iulie 2002 – aprilie 2005.

  *nr.5205/13.04.2005 de la Loteria Română – referitoare la spectacolul „Loto Show” ce se va difuza pe data de 01.05.2005 în colaborare cu TVR 1.

  *nr.5369/18.04.2005 – de la S.C. Polifonic SRL – Radio Guerrilla – punct de vedere cu privire la emisiunea „Guerrilla de dimineaţă”, difuzată pe data de 04.04.2005 – reclamaţia domnului Claudiu Teodorescu *nr.4785/05.04.2005.

  *nr.5360/18.04.2005 de la Ministerul Public – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Cluj – referitoare la emisiunea „Flagrant”, difuzată pe data de 01.04.2005 de postul Alpha TV Baia Mare.

  *nr.5244/13.04.2005 de la S.C. Atelierele Culturale SRL – solicită aprobare funcţionare provizorie din alt amplasament.

  *nr.5214/13.04.2005 de la Nova Press SRL Braşov – solicitare prelungire cu 15 zile a întreruperii temporare a emisiei.

  *nr.5309/15.04.2005 de la Forum Privat Prod Oltenia SA – solicită prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a ATF-ului.

  *nr.5292/15.04.2005 de la TV Sat 2002 Rm. Sărat – referitoare la S.C. Cony Sat

  Diverse

  Si ce daca e vant …
  Si ce daca sunt ploi
  Nu ne vom opri din noapte in zori

  Ne-ati dat puterea
  Ne-ati dat speranta
  De a fi-mpreuna mereu…..

  ETERNA MAXIMA

 12. #27
  Banned
  RDI - Board Banned Avatar

  Join Date
  Apr 2003
  Posts
  28
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Sedinta CNA de joi, 24 mai, 2005

  Ordinea de zi:
  1. Avize de retransmisie.
  2. Decizii de autorizare si solicitare functionare de proba – Teleshop 24 TV.
  3. Solicitari de prelungire a termenului de intrare în functiune: *S.C. Sunrise SRL pentru Bacau, Focsani, Galati si Iasi; *ABC Plus Media SA pentru Bistrita si Tg. Mures.
  4. Solicitare de întrerupere emisie: Realitatea Media Deva si Global Video Media Curtea de Arges.
  5. Solicitare de schimbare denumire: S.C. Media Sat SRL din City Satu Mare în City Radio.
  6. Informare ale Serviciului Inspectie cu privire la: *Tele Nova Brasov; *Radio Impuls 21 si Mix FM din Cluj.
  7. Rapoarte de monitorizare:
  *OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzata pe data de 17.05.2005 – reclamatia nr.6708/19.05.2005.
  *DD TV – emisiunea „Direct cu Nikos si Carmen”, difuzata pe data de 10.05.2005 – reclamatia nr.6258/11.05.2005.
  *PRO TV si TV K Lumea – emisiunea „Teo” si videoclip, difuzate pe 17.05.2005 – reclamatia nr.6585/11.05.2005.
  *TVR 1 – emisiunea „Jurnal TVR”, difuzata pe data de 19.05.2005 – Radio Star.
  *TVR 1 – emisiunea „Agentia 2 fara un sfert”, difuzata pe data de 19.05.2005 – subiect sexual.
  *Realitatea TV – emisiunea „Realitatea de la ora 21”, difuzata pe data de 18.05.2005 – publicitate.
  *Antena 1- emisiunea „Recursul etapei”, difuzata pe data de 22.05.2005 – publicitate.
  *Radio 21 – emisiunea „Dimineata de menta”, difuzata pe data de 17.05.2005 – reclamatia nr.6758/19.05.2005.
  *National FM si Radio 21 – publicitate , difuzata pe data de 17.05.2005 – reclamatia nr.6647/18.05.2005.
  8. Discutare adrese:
  *nr.6668/18.05.2005 de la S.C. Agapia Plus SRL Suceava – solicitare de donare a licentei radio pentru localitatea Bicaz catre Radio Trinitas.
  *nr.C308/20.05.2005 de la Ministerul Culturii si Cultelor – referitoare la Festivalul International George Enescu.
  *nr.6815/23.05.2005 de la McCann Erikson – referitoare la spotul „Nasterea”.
  *nr.6759/19.05.2005 de la Societatea de Avocati „Musat si Asociatii” – referitoare la emisiunea concurs „Bani la greu”, difuzata de postul Prima TV.
  *nr.6799/23.05.2005 de la Consiliul Concurentei – punct de vedere cu privire la Cony Sat.
  9. Diverse.

  COMENTARII


  1. Avize de retransmisie

  CNA a aprobat în sedinta publica de marti, 24 mai, 1 retragere aviz si 5 modificari avize de retransmisie.
  1 S.C. ASTRAL TELECOM S.A.- CLUJ-NAPOCA - SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU : 6 AVIZE (UNGARIA)
  2 S.C. COMMUNICATION SERVICES S.R.L. – CONSTANTA – SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU : 1 AVIZ (TURCIA, GRECIA)
  3 S.C. LIDAS PROD S.R.L. – ZIMNICEA- SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU : 3 AVIZE
  4 S.C. ‘ROMANIA CABLE SYSTEMS’ S.A. – BUCURESTI – SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU : 2 AVIZE (UNGARIA, SERBIA)
  5 S.C. ‘TVS HOLDING’ S.R.L. – BRASOV – SE MODIFICA OFERTA DE PROGRAME PENTRU : 8 AVIZE (UNGARIA, SERBIA)
  De asemenea CNA a aprobat pentru Radio Renasterea Bistrita o noua grila de program care include retransmisia Radio Renasterea Cluj. Radio Micul Samaritean din Bocsa a primit de asemenea aprobare sa retransmita programul de pe satelit, iar în ceea ce priveste Radio Willis Tîrgoviste, CNA considera ca nu sînt probleme care sa împiedice acordarea autorizatiei de functionare.


  2. Decizii de autorizare si solicitare functionare de proba – Teleshop 24 TV.

  Consiliul a aprobat solicitarea postului Teleshop 24 TV pentru transmisie de proba, începînd cu 24 mai 2005.

  3. Solicitari de prelungire a termenului de intrare în functiune: *S.C. Sunrise SRL pentru Bacau, Focsani, Galati si Iasi; *ABC Plus Media SA pentru Bistrita si Tg. Mures.

  CNA a aprobat prelungirea termenului de intrare în functiune pentru posturile de radio S.C. Sunrise SRL pentru Bacau, Focsani, Galati si Iasi cu 6 luni si cu 3 luni pentru ABC Plus Media SA pentru Bistrita si Tg. Mures, fara posibilitatea unei alte solicitari de prelungire.

  4. Solicitare de întrerupere emisie: Realitatea Media Deva si Global Video Media Curtea de Arges.

  Realitatea Media Deva a solicitat întreruperea emisiei pentru 45 de zile din motive tehnice, iar Global Video Media Curtea de Arges pentru 5 zile, din motive similare. CNA a aprobat ambele solicitari.

  5. Solicitare de schimbare denumire: S.C. Media Sat SRL din City Satu Mare în City Radio

  Consiliul a aprobat schimbarea denumirii postului de radio operat de S.C. Media Sat SRL din City Satu Mare în City Radio.

  6. Informari ale Serviciului Inspectie cu privire la: *Tele Nova Brasov; *Radio Impuls 21 si Mix FM din Cluj.

  Conform raportului Serviciului Inspectie al CNA, proprietarul postului de televiziune Tele Nova Brasov a luat la cunostinta decizia CNA stabilita într-o sedinta anterioara, dar a continuat sa emita fara autorizatie. În consecinta, Consiliul a decis sa fie sesizate IGCTI-ul si Parchetul pentru a reglementa aceasta situatie.

  În ceea ce priveste posturile Radio Impuls 21 si Mix FM din Cluj, membrii CNA au decis sa trimita o somatie publica de intrare în legalitate în cel mult doua saptamîni. Cele doua posturi de radio si-au mutat sediul institutiei în alta locatie, fara sa anunte CNA-ul.

  7. Rapoarte de monitorizare:
  *OTV – emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzata pe data de 17.05.2005 – reclamatia nr.6708/19.05.2005.
  *DD TV – emisiunea „Direct cu Nikos si Carmen”, difuzata pe data de 10.05.2005 – reclamatia nr.6258/11.05.2005.
  *PRO TV si TV K Lumea – emisiunea „Teo” si videoclip, difuzate pe 17.05.2005 – reclamatia nr.6585/11.05.2005.
  *TVR 1 – emisiunea „Jurnal TVR”, difuzata pe data de 19.05.2005 – Radio Star.
  *TVR 1 – emisiunea „Agentia 2 fara un sfert”, difuzata pe data de 19.05.2005 – subiect sexual.
  *Realitatea TV – emisiunea „Realitatea de la ora 21”, difuzata pe data de 18.05.2005 – publicitate.
  *Antena 1- emisiunea „Recursul etapei”, difuzata pe data de 22.05.2005 – publicitate.
  *Radio 21 – emisiunea „Dimineata de menta”, difuzata pe data de 17.05.2005 – reclamatia nr.6758/19.05.2005.
  *National FM si Radio 21 – publicitate , difuzata pe data de 17.05.2005 – reclamatia nr.6647/18.05.2005.

  - Pentru emisiunea „Dan Diaconescu în direct” ce l-a avut ca invitat pe Corneliu Vadim Tudor, Consiliul a votat în baza deciziei 248/2004, art. 15, al. 2 privind demnitatea umana, întreruperea emisiunii viitoare pentru 10 minute, în intervalul 19 - 19:10, cu difuzarea sanctiunii CNA pe ecran, pentru tenta rasista a emisiunii, . „Dan Diaconescu trebuia sa-i puna în vedere ca astfel de acuzatii etnice nu pot fi facute într-o emisiune audiovizuala. Tot timpul îl duce pe Vadim în zona asta de conflicte cu alte persoane, ca sa creasca rating-ul”, a spus Ralu Filip la discutarea acestui subiect.

  De asemenea, membrii CNA au luat aceasta decizie si în baza faptului ca OTV nu a platit pîna în prezent nici una din amenzile primite, la ora actuala fiind în proces cu CNA.

  - În ceea ce priveste reclamatia pentru emisiunea „Direct cu Nikos si Carmen” a postului DD TV, CNA o considera neîntemeiata.

  - Referitor la emisiunea „Teo” de pe TV K Lumea si Pro Tv, CNA nu are competenta sa intervina.

  - În sedinta publica de marti, 24 mai, TVR1 a fost amendat cu 50 de milioane pentru publicitate mascata în cadrul Junalului TVR, conform legii 504, art. 27, al. 4. CNA considera ca debutul Andreei Marin ca prezentatoare la Radio Star nu este un eveniment care intra la categoria autopromovare. Într-o luna sînt mai multe emisiuni care se lanseaza la radio si care nu au parte de un anunt detaliat la stiri, au mai precizat membrii Consiliului.

  - În ce priveste emisiunea „Agentia 2 fara un sfert” de pe TVR1, CNA nu a luat nici o decizie.

  - Realitatea TV va primi o somatie din partea CNA în baza deciziei 504, art. 27, al. 1 pentru spoturile publicitare ce nu sînt separate clar de program, în cadrul emisiunii „Realitatea de la ora 21”.

  - Consiliul a decis sa trimita postului Antena 1 o scrisoare prin care solicita realizatorilor emisiunii „Recursul etapei” sa confirme daca Panasonic este sponsorul emisiunii si daca da, sa precizeze acest lucru, conform deciziei, în timpul emisiunii.

  - CNA nu a sesizat nici o neregula în cazul emisiunii „Dimineata de menta” a postului Radio 21.

  - Membrii Consiliului solicita oprirea de îndata a anuntului „Pentru prima oara în România – Depeche Mode” pe National FM si Radio 21, considerat a fi reclama înselatoare.

  8. Discutare adrese:
  *nr.6668/18.05.2005 de la S.C. Agapia Plus SRL Suceava – solicitare de donare a licentei radio pentru localitatea Bicaz catre Radio Trinitas.
  *nr.C308/20.05.2005 de la Ministerul Culturii si Cultelor – referitoare la Festivalul International George Enescu.
  *nr.6815/23.05.2005 de la McCann Erikson – referitoare la spotul „Nasterea”.
  *nr.6759/19.05.2005 de la Societatea de Avocati „Musat si Asociatii” – referitoare la emisiunea concurs „Bani la greu”, difuzata de postul Prima TV.
  *nr.6799/23.05.2005 de la Consiliul Concurentei – punct de vedere cu privire la Cony Sat.

  - CNA a aprobat solicitarea de donare a licentei radio din partea S.C. Agapia Plus SRL Suceava catre Radio Trinitas.
  - Membrii Consiliului au aprobat cele 25 de minute de reclama care sa nu se contorizeze ca publicitate în beneficiul Festivalului International George Enescu, solicitate de catre Ministerul Culturii si Cultelor.
  - În ceea ce priveste spotul „Nasterea”, McCann Erikson a solicitat difuzarea lui mai devreme de ora 22:00, ora decisa anterior de catre CNA. Consiliul a votat difuzarea lui începînd cu ora 20:00.
  - CNA si-a exprimat si cu alta ocazie dezacordul fata de emisiunea „Bani la greu” care induce ideea ca este realizata în direct si a cerut sa i se trimita reclamantului raspunsul Societatii de Avocati „Musat si Asociatii”.
  - Cu privire la societatea ConySat, CNA anunta ca a luat la cunostinta si va fi sesizata autoritatea pentru protectia consumatorului si ulterior urmeaza sa ia o decizie. Cony Sat percepe pentru programele Pro Cinema, Acasa, Antena 1, Telesport etc, o taxa de 9000 de lei, un pret mult prea mic, reclamat de Consiliul Concurentei.

 13. #28
  Member Mentor
  Join Date
  Jan 1970
  Location
  Brasov
  Posts
  671
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Ordinea de zi a sedintei de marti, 26 mai 2005, ora 10.

  1. Întâlnire cu domnul Dan Diaconescu – director general al postului OTV – pentru discuţii cu privire la emisiunea difuzată de post pe data de 17.05.2005 şi hotărârea Consiliului din data de 24.05.2005 de sancţionare a postului cu întreruperea emisiei timp de 10 minute – ora 10.00.
  2. Întâlnire cu domnul Daniel Ioaniţiu – reprezentantul pentru România al programului Viasat History – pentru discuţii cu privire la calitatea traducerilor – ora 12.00.
  3. Avize de retransmisie.
  4. Decizii de autorizare.
  5. Solicitare de licenţă audiovizuală transmisă prin reţele de telecomunicaţii – S.C. Lidas Prod SRL Zimnicea.
  6. Solicitări de prelungire a termenului duratei licenţei cu 9 ani: S.C. Trophen Impex SRL Tg. Jiu şi S.C. TVP Media SRL Petroşani.
  7. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la: *S.C. Digital 3 SA Odorheiu Secuiesc – adresa nr.6497/16.05.2005; *reţelele de cablu din localităţile Nehoiu şi Şiriu – reclamaţiile nr.6861 şi 6859/24.05.2005.
  8. Informare a Serviciului Inspecţie cu privire la calitatea recepţiei programelor TVR 1 şi TVR 2 pe teritoriul României.
  9. Situaţia posturilor de radio ce transmit pe Internet.
  10. Discuţii cu privire la emisiunile auto moto.
  11. Rapoarte de monitorizare:
  *OTV – emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată pe data de 24.05.2005.
  *DD TV – emisiunea „Direct cu Nikos şi Carmen”, difuzată pe data de 16.05.2005 – reclamaţia nr.6878/24.05.2005.
  *Realitatea TV – emisiunea de ştiri „Realitatea de la ora 21”, difuzată pe data de 18.05.2005 – reclamaţia nr.6761/19.05.2005; *emisiunea de ştiri „Realitatea de la ora 18.00”, difuzată pe data de 23.05.2005 – reclamaţia nr.6914/25.05.2005; *emisiunea „100 %” – difuzată pe data de 24.05.2005; *emisiunea „Cap şi pajură”, difuzată pe data de 24.05.2005.
  *Acasă TV – emisiunea „Poveştiri adevărate”, difuzată pe data de 22.05.2005 – reclamaţiile nr.6876, nr.6877/24.05.2005 şi punctul de vedere de la Acasă TV – adresa nr.6937/25.05.2005
  *Prima TV – emisiunea concurs „Eurotombola”, difuzată pe data de 22.05.2005 – publicitate.
  *Naţional TV – emisiunea „Taxi driver”, difuzată pe data de 23.05.2005 – publicitate.
  *Mix FM – emisiunea „Mix Naturist”, difuzată pe data de 21.05.2005 – publicitate.
  *Radio România Actualităţi – emisiunea „Panoramic sportiv”, difuzată pe data de 22.05.2005 - sponsorizare
  12. Discutare adrese:
  *nr.6887/25.05.2005 de la Corporaţia pentru Cultură şi Artă Intact – referitoare la postul Antena 1 Târgovişte.
  *nr.6845/24.05.2005 de la TVR – referitoare la proiectul de modificare a Legii privind funcţionarea SRR şi SRTV.
  *nr.6838/24.05.2005 de la Inspectoratul General al Poliţiei Române – referitoare la campania „Avertizorul îţi salvează viaţa”
  *nr.6713/19.05.2005 – Referat al Direcţiei Secretariat General cu privire la personalul C.N.A. angajat cu contract individual de muncă – creşteri salariale.
  13. Diverse.

  1x DM 800 HD 1x Dm 8000,Parabola 1,4 Al, Local Card: Hello HD,DiGi Hu,Upc Hu,Sky IT,Sky DE / All Full!

 14. #29
  Om simplu Teacher
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  COCA-COLA LAND OF CRAIOVA
  Posts
  356
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Ordinea de zi a sedintei de marti, 26 mai 2005, ora 10.
  Sedinta CNA de joi, 24 mai, 2005
  Ce naiba? Au luat-o razna... pentru astia Marti este JOI si JOI este marti.....
  RadioMix www.mixcraiova.ro Muzica Dance  R a d i o P o p u l a r Muzica p o p u l a r a si de petrecere www.radio p o p u l a r.ro

 15. #30
  Banned
  RDI - Board Banned Avatar

  Join Date
  Apr 2003
  Posts
  28
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Sedinta CNA de marti, 31 mai 2005  Ordinea de zi:

  1. Întîlnire cu domnul Sorin Oancea pentru discutii cu privire la emisiunea „Observator”, difuzata pe data de 25.05.2005 si raport de monitorizare – ora 10.00.
  2. Întîlnire cu directorul tehnic al TVR – pentru discutii cu privire la receptia programelor TVR 1 si TVR 2 pe teritoriul României.
  3. Solicitare de licenta audiovizuala prin satelit – Radio Guerrilla.
  4. Avize de retransmisie.
  5. Decizii de autorizare.
  6. Solicitare de întrerupere emisie: Alpha TV Curtea de Arges.
  7. Informari ale Serviciului Inspectie cu privire la: *S.C. Media Sud SRL Teleorman – reclamatia nr.6913/25.05.2005 de la S.C. Cony Sat SA; *Postul Radio Unison Vaslui – reclamatia nr.7006/26.05.2005 de la ziarul „Adevarul de Vaslui”.
  8. Situatia canalelor alocate Societatii Române de Televiziune si a frecventelor alocate Societatii Române de Radiodifuziune prin licenta de emisie a Societatii Nationale de Radiocomunicatii.
  9. Rapoarte de monitorizare:
  *Antena 1 – emisiunea „Din dragoste”, difuzata pe data de 10.05.2005 – reclamatia nr.6833/23.05.2005.
  *Antena 1 – emisiunea „Observator”, difuzata pe data de 29.05.2005 – publicitate.
  *Antena 1- emisiunea „7 zile”, difuzata pe data de 29.05.2005 – arhiva.
  *Antena 1 si *Prima TV – emisiunea „9595” si emisiunea „Monica”, difuzate pe data de 19.05.2005 – reclamatia nr.6932/25.05.2005.
  *PRO TV – serialul „La bloc”, difuzat pe 23 si 24.05.2005 – publicitate.
  *Realitatea TV – emisiunea de stiri „Realitata de la ....”, difuzata pe data de 29.05.2005 – publicitate.
  *TVR 1 – emisiunea „Surprize, surprize”, difuzata pe 21 si 28.05.2005 – publicitate.
  10. Discutare adrese:
  *nr.7101/30.05.2005 - Act aditional la Protocolul de colaborare dintre C.N.A. si RAC.
  *nr.7055/27.05.2005 de la domnul Florin Colceag.
  *nr.7017/26.05.2005 de la Ministerul Finantelor – solicita propuneri de reducere a numarului de posturi.
  *nr.7204/30.05.2005 de la Centrul de Informare al O.N.U pentru România – referitoare la spotul „Curaj”.
  *nr.7040/26.05.2005 de la ARTPRESS Impact SRL Tîrgoviste – referitoare la Antena 1 Tîrgoviste.
  *nr.7007/26.05.2005 de la S.C. DS Press SRL Iasi – referitoare la campania publicitara a ROMTELECOM – publicitate înselatoare.
  11. Diverse.

  Comentarii:

  1. Întîlnire cu domnul Sorin Oancea pentru discutii cu privire la emisiunea „Observator”, difuzata pe data de 25.05.2005 si raport de monitorizare – ora 10.00.

  În emisiunea “Observator” din data de 25 mai, postul Antena 1 si-a exprimat protestul cu privire la decizia ministrului mediului, Simona Hodos, ce i-a retras acreditarea de jurnalist Danei Grecu, reporter al Antenei 1, pentru ca a vorbit la telefon în timpul conferintei de presa, organizata pe tema inundatiilor din ultima vreme.
  Directorul programului de stiri al Antenei 1, care a participat la discutie în locul lui Sorin Oancea, a tinut sa precizeze ca “doamna ministru i-a retras autorizarea pentru niste motive inventate” si ar fi fost cu mult mai bine sa fie preocupata de situatia grava a inundatiilor, ce i-a scapat de sub control. Ca institutie, Antena 1 a primit aceasta decizie ca fiindu-i direct adresata, atît timp cît vizeaza un reporter ce reprezenta postul în cadrul conferintei de presa.
  Pe de alta parte, Dan Grigore, membru CNA, a solicitat ca acest subiect sa fie dezbatut în sedinta publica de marti, 31 mai, considerînd ca stirea ampla ce a fost facuta drept raspuns la acuzele Simonei Hodos nu era de interes national, iar “în urma unei asemenea calitati de pseudo-stire”, postul Antena 1 se descalifica în fata lui.
  De asemenea, Gabriela Stoica, membru CNA, a sustinut ca vorbitul la telefon nu este un motiv plauzibil pentru retragerea unei acreditari, un lucru de altfel obisnuit în activitatea jurnalistilor. Parere sustinuta si de presedintele Consiliului, Ralu Filip.

  2. Întîlnire cu directorul tehnic al TVR – pentru discutii cu privire la receptia programelor TVR 1 si TVR 2 pe teritoriul României.

  Directorul tehnic al TVR a fost invitat în sedinta publica a Consiliului sa prezinte situatia actuala cu privire la receptia programelor TVR 1 si TVR 2 pe teritoriul României. Mai multe asezari rurale, desi sînt platitoare de abonament lunar pentru postul public, nu beneficiaza de acoperire.
  În acesta directie, TVR spera sa îsi tina promisiunea fata de public si fata de CNA si estimeaza ca pîna la sfîrsitul anului, TVR 1 sa acopere 99% din teritoriul tarii, fata de procentul actual de 98,5%, iar TVR 2 sa creasca de la 45 % pîna la 90% în ceea ce priveste capacitatea de acoperire.
  De asemenea, reprezentantii TVR au anuntat ca institutia va cumpara 170 de receptoare de satelit pentru platformele DTH Digi TV si Focus Sat, în vederea extinderii distributiei prin acest sistem, la unii operatori de cablu.
  Vicepresedintele Attila Gasparik a propus ca pe site-ul TVR sa fie postate mai multe informatii referitoare la acest lucru, pentru cablistii interesati.

  3. Solicitare de licenta audiovizuala prin satelit – Radio Guerrilla.

  CNA a aprobat solicitarea de licenta audiovizuala prin satelit din partea Radio Guerrilla.

  4. Avize de retransmisie.

  Consiliul a aprobat 3 solicitari de avize noi si 14 modificari avize de retransmisie.

  Avize noi:

  1.S.C. MEDIA SAT – TV S.R.L. – BUCURESTI – 2 AVIZE
  2.S.C. DIATEL SYSTEM S.R.L. – RAMNICU-VALCEA – 1 AVIZ
  3.S.C. SOLIDAR INVEST S.R.L. – BAILE HERCULANE, JUD.CARAS SEVERIN – 13 AVIZE

  Modificari avize de retransmisie:

  1.S.C. TELEVIZIUNEA PRIN CABLU MORENI-TCM S.R.L.- MORENI, JUD. DAMBOVITA - se modifica localitatile si oferta de programe pentru: 1 AVIZ
  2.S.C. ‘ROMANIAN CABLE SYSTEMS’ S.A. – BUCURESTI – se modifica oferta de programe pentru: 14 AVIZE (UNGARIA, TURCIA, BULGARIA, GRECIA, SERBIA)
  3.S.C. ‘SAMTEL’S.R.L. – SATU-MARE – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ (UNGARIA)
  4.S.C. ‘TVS HOLDING’ S.R.L. – BRASOV – se modifica oferta de programe pentru: 2 AVIZE (UNGARIA)
  5.S.C. COMBSTAR S.R.L. – CETATE, JUB. DOLJ – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ
  6.S.C. PRESTARI SERVICII CABLE TV S.R.L. – TURIA, JUD. COVASNA – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ (UNGARIA)
  7.S.C. UPC ROMANIA S.A. – BUCURESTI - se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ
  8.S.C. ALIMIXT S.R.L. – COM. BUJORENI, JUD.VALCEA – se modifica localitatile si oferta de programe pentru: 1 AVIZ
  9.S.C. ANTENNA HARGHITA S.R.L. – MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ (UNGARIA)
  10.S.C. CABLEVISION OF ROMANIA S.A. – BUCURESTI – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ (UNGARIA)
  11.S.C. ASTRAL TELECOM S.A. – CLUJ-NAPOCA – se modifica oferta de programe pentru: 2 AVIZE (TURCIA)
  12.S.C. GENIUS NETWORK SYSTEM S.R.L. – GALATI – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ
  13.S.C. CARSTEA DISCOTIN S.R.L. – FARCASELE, JUD. OLT – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ (UNGARIA)
  14.S.C. ORODENT S.R.L. – BACAU – se modifica oferta de programe pentru: 1 AVIZ

  5. Decizii de autorizare.

  Au fost aprobate de catre Consiliu urmatoarele decizii de autorizare: TV 9 Sibiu si Radio Sibiu, Radio Guerrilla, Euromedia Cluj Napoca, Radio Impuls si Mix FM Cluj, City Radio Satu Mare si Pro TV Cîmpina, cu transmisie integrala.

  6. Solicitare de întrerupere emisie: Alpha TV Curtea de Arges.

  CNA a aprobat solicitarea de întrerupere a emisiei din partea Alpha TV Curtea de Arges pentru înca 30 de zile, pe lînga cele cinci, solicitate anterior.

  7. Informari ale Serviciului Inspectie cu privire la: *S.C. Media Sud SRL Teleorman – reclamatia nr.6913/25.05.2005 de la S.C. Cony Sat SA; *Postul Radio Unison Vaslui – reclamatia nr.7006/26.05.2005 de la ziarul „Adevarul de Vaslui”.

  CNA considera ca reclamatia din partea S.C. Cony Sat SA cu privire la S.C. Media Sud SRL Teleorman este întemeiata.
  În ceea ce priveste postul Radio Unison Vaslui, care a adus insulte si calomnii grave la adresa ziarului „Adevarul de Vaslui” în revista presei, Consiliul a decis ca ziarul în cauza sa ceara drept la replica, iar postului de radio îi va fi trimisa o scrisoare de atentionare.

  8. Situatia canalelor alocate Societatii Române de Televiziune si a frecventelor alocate Societatii Române de Radiodifuziune prin licenta de emisie a Societatii Nationale de Radiocomunicatii.

  Ralu Filip a solicitat ca acest subiect sa fie reluat în sedinta de joi, pe baza unui raport mai amanuntit.

  9. Rapoarte de monitorizare:
  *Antena 1 – emisiunea „Din dragoste”, difuzata pe data de 10.05.2005 – reclamatia nr.6833/23.05.2005.

  -- Reclamatia pentru emisiunea „Din dragoste” va fi reluata în discutie în sedinta de joi, la care se asteapta un punct de vedere din partea realizatorilor.

  *Antena 1 – emisiunea „Observator”, difuzata pe data de 29.05.2005 – publicitate.

  -- Consiliul a decis sa trimita o scrisoare postului Antena 1, prin care sa solicite sa nu se mai faca publicitate la Jurnalul National si Saptamîna Financiara în cadrul Observatorului. În caz de nerespectare, Consiliul va lua masuri în conformitate cu regulile privind publicitatea.

  *Antena 1- emisiunea „7 zile”, difuzata pe data de 29.05.2005 – arhiva.

  -

  *Antena 1 si *Prima TV – emisiunea „9595” si emisiunea „Monica”, difuzate pe data de 19.05.2005 – reclamatia nr.6932/25.05.2005.

  -- CNA nu a luat nici o decizie cu privire la emisiunile „9595” si „Monica”.

  *PRO TV – serialul „La bloc”, difuzat pe 23 si 24.05.2005 – publicitate.


  *Realitatea TV – emisiunea de stiri „Realitata de la ....”, difuzata pe data de 29.05.2005 – publicitate.

  -- În ceea ce priveste televiziunea Relitatea TV, CNA a decis sa trimita o scrisoare prin sa solicite programului Realitatea TV respectarea instructiunilor si prevederilor legale privind publicitatea. În acest sens, nu este permisa prezentarea în prim plan a publicatiilor în cadrul emisiunilor de stiri, lucru valabil si pentru emisiunile sportive.

  *TVR 1 – emisiunea „Surprize, surprize”, difuzata pe 21 si 28.05.2005 – publicitate.

  -- Emisiunea “Surprize, surprize” a primit o somatie, în conformitate cu articolul 12 din decizie, pentru nerespectarea regulilor privind publicitatea. Consiliul a decis ca în pauza dintre partile emisiuniilor, TVR sa precizeze clar ca este vorba de publicitate, atunci cînd sînt promovate diverse produse.

  10. Discutare adrese:

  *nr.7101/30.05.2005 - Act aditional la Protocolul de colaborare dintre C.N.A. si RAC.

  - CNA a fost de acord cu adresele cu privire la actul aditional la Protocolul de colaborare dintre C.N.A. si RAC si Centrul de Informare al O.N.U pentru România.

  *nr.7055/27.05.2005 de la domnul Florin Colceag.

  -

  *nr.7017/26.05.2005 de la Ministerul Finantelor – solicita propuneri de reducere a numarului de posturi.

  - În ceea ce priveste solicitarea Ministerului Finatelor ca CNA sa reduca numarul de posturi, Ralu Filip transmite ca se afla în imposibilitatea de a face acest lucru, datorita sarcinilor pe care institutia le are de îndeplinit. Pe de alta parte, CNA nu a mai solicitat o majorare a numarului de posturi din 2002.

  *nr.7204/30.05.2005 de la Centrul de Informare al O.N.U pentru România – referitoare la spotul „Curaj”.
  *nr.7040/26.05.2005 de la ARTPRESS Impact SRL Tîrgoviste – referitoare la Antena 1 Tîrgoviste.

  - Punctul de vedere al CNA în ceea ce priveste Antena 1 Tîrgoviste arata ca este vorba de o întrerupere a emisiei si nu de o închidere a postului, care va relua emisia în conditiile legal, pe care CNA le-a solicitat anterior.

  *nr.7007/26.05.2005 de la S.C. DS Press SRL Iasi – referitoare la campania publicitara a ROMTELECOM – publicitate înselatoare

  - Consiliul a solicitat posturilor TV sa opreasca reclama la Romtelecom si sa fie scoase din text cuvintele “din nou”, pentru a continua campania publicitara în conformitate cu regulile prevazute în decizie.

  11. Diverse:

  - Consiliul a solicitat postului OTV sa nu mai faca revista presei în cadrul emisiunilor de dezbateri.
  - Gabriela Stoica a solicitat o monitorizare a emisiunii “Nasul” de la B1 TV, pe baza unor discutii din cadrul emisiunii în care invitatii au vorbit cam liber, fara ca moderatorul sa intervina.

 

 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to Top