Latest Keys & SoftCam & v_keys.db v_sids.db , biss keys
SoftCam
http://www.lido.co.nr/softcam.html
v_keys
http://www.lido.co.nr/v_keys.html
v_sids
http://www.lido.co.nr/v_sids.html
biss keys
http://www.lido.co.nr/bisnew.html
all new keys :
http://www.lido.co.nr/lidosat.html