SatelliteBG 12051 V 27500 FTA Astra 3B @ 23.5° East