DRAGON TV (SBN) 3808 V 8800 3/4,
CETV 1 3780 V 27500 3/4,
DVT 3868 H 8680 3/4 and
TOY 4140 V 27500 7/8


ENJOY.